Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 16.09.2021
.

ORDINE DE ZI

Se convoaca Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta extraordinara (publica) convocata, in data de 16 septembrie 2021, ora 1600  la sediul Primariei orasului Valenii de Munte (sala de sedințe).

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activitatilor de exploatare a Depozitului ecologic de deseuri menajere si a Statiei de brichetare deseuri lemnoase Valenii de Munte nr.14893/5796/2006 si a prelungirii duratei acestuia (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.