Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 28.05.2021

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 28 mai.2021 ora 900, la sediul Centrului Cultural  Nicolae Iorga Valenii de Munte, (sala mare).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2021 (comisia nr. 4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind conferirea titului de cetatean de onoare al orasului Valenii de Munte (comisia nr. 1, comisia nr. 2, comisia nr. 3, comisia nr. 4)
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 2 la hotararea Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2018 privinnd aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului pentru Centrul Cultural Nicolae Iorga Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulteriaore (comisia nr. 3 si comisia nr. 4);
   - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu nr cadastral 25073, situat in orasul Valenii de Munte  str. Cuza Voda, nr. f.n. 
    - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 41983 mp, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, situat in str, Miron Radu Paraschivescu, nr. f.n, parcela 353/1, nr cadastral 25073, aprobarea caietului de sarcini si a docomentatiei de atribuire (comisia nr. 1, comisia nr. 2, comisia nr.3 si comisia nr. 4); 
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, pentru achitarea unor servicii medicale, nedecontate de C.N.A.S. (comisia nr. 1, comisia nr. 2, comisia nr. 3 si comisia nr. 4);
      - initiatori consilierii locali:  Costache Irinel-Augustin, Rotaru Daniel, Dan Diaconescu
7. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.