Anunt pentru concesiune prin licitatie publica a unui teren

Poza anunt

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta: Oras Valenii de Munte, cu sediul in Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280816, fax: 0244/280631, email:primariavaleni.buget@gmail.com 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii: teren apartinand domeniului privat al orasului Valenii de Munte conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -teren in suprafata de 41.983 mp, identificat cu numar cadastral 25037, tarla 7, parcela 353/1, situat in str. Miron Radu Paraschivescu, Valenii de Munte, in vederea realizarii unor lucrari pentru a fi redat intr-un circuit economic conform HCL nr.69/28.05.2021. 3. Informatii privind documentatia de atribuire : se regasesc in caietul de sarcini 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei. 3.2. Denumirea ?i datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Buget-Finante, camera 22, et.II, tel.0244/280.816, int.21 din cadrul Primariei Orasul Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Judetul Prahova. 3.3. Costul ?i conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 250 lei / exemplar, ce se achita la casieria primariei orasului Valenii de Munte sau cu ordin de plata. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 28.06.2021, ora 16.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 06.07.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A, Registratura et.I, judetul Prahova. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un singur exemplar, intr-un plic sigilat. 5. Data ?i locul la care se va desfa?ura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.07.2021, ora 09.00, Primaria orasului Valenii de Munte, str.Berevoesti, nr.3A. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute ?i termenele pentru sesizarea instantei: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, str. Valeni nr.44, Ploiesti, telefon: 0244/544.781, 0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro . 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre instantele abilitate, in vederea publicarii: 11.06.2021