Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

ANUNT privind inchiriere teren Valea Gardului

Poza anunt

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, cod fiscal: 2842870, Orasul Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr. 3A, telefon/fax: 0244/280816/0244280631, e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.com 2. Informatii generale privind obiectul inchirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat: Teren in suprafata de 16.960 m.p., avand numarul cadastral 24182, situat in orasul Valenii de Munte, str. Valea Gardului, nr.f.n., tarla 51, parcela 1670, categoria de folosinta curti-constructii si neproductiv, ce apa?ine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, Judetul Prahova conform HCL nr.149/27.09.2019 ?i temeiului legal: O.U.G. 57/2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: la cerere de la sediul institu?iei, Compartimentul Achizitii publice 3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Se poate ob?ine de la Compartimentul Achizitii publice din cadrul Primariei orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr. 3A. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei / exemplar, se achita cash la casieria Primariei orasului Valenii de Munte. 3.4. Data limita privind solicitarea clarificarilor: 04.12.2019, ora 16:00 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 09.12.2019 ora 16:00 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, Birou Registratura, strada Berevoiesti,nr.3A 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: se depun intr-un singur exemplar , in doua plicuri sigilate unul exterior ?i unul interior 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 10.12.2019, ora 11.00, Primaria orasului Valenii de Munte, jude?ul Prahova, strada Berevoiesti, nr.3A 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Sec?ia de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Mun.Ploiesti, Strada Valeni nr.44, tel: 0244/544781, fax: 0244/529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 13.11.2019