Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 29.05.2020

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ORDINARA (publica), in data de 29.05.2020 ora 0900, la sediul Centrului Cultural  Nicolae Iorga Valenii de Munte, (sala mare).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna iunie 2020 (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE pentru  aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea obţinerii calităţii de administrator de condominii (comisia nr.1, comisia nr.2 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte  (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 1.577 m.p.situat în str.Alexandru Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273  (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind anularea creantelor neincasate la data de 30 aprilie 2020 si scoaterea acestora din evidentele contabile ale S.C. SALUBRITATE - VALENII DE MUNTE S.R.L. (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019 si repartizarea profitului net al S.C. SALUBRITATE – VALENII DE MUNTE S.R.L. (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar al  anului 2019, al orasului  Valenii de Munte (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
2. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.