Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 31.05.2018

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 31 mai 2018  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea organigramei, statului de functii  si normativului de personal ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii Extindere sistem de distributie gaze naturale pe strada Libelulei;
     - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea Planului de investiţii pe anul 2018, cu finanţare din surse proprii si  Fond IID  ce vor fi realizate de către S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. sucursala Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind  stabilirea tarifului de distanta maximal unic pentru serviciul public local de persoane in regim de taxi, desfasurat pe raza orasului Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019;
     - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind  modificarea hotararii nr.21/28 februarie 2017 pentru modificarea contractului de delegare a gestiunii  serviciului de salubrizare al orasului Valenii de Munte nr.6887/02.06.2014  prin incheierea unui act aditional;
     - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2017, respectiv bilantul contabil si contul de profit si pierdere  al S.C. SALUBRITATE VALENII DE MUNTE S.R.L.;
     - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea contului de incheiere a  exercitiului bugetar al  anului 2017, al orasului  Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea rectificarii   bugetului de venituri si cheltuieli al  orasului  Valenii de Munte, pe anul  2018 si estimari pe anii 2019 2021 ;
     - initiator primar Florin Constantin
11. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.