Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 30

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32

Notice: Undefined variable: browser in /home/valeniid/public_html/index.php on line 32
Primaria orasului Valenii de Munte

Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 28.11.2017

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 28 noiembrie 2017  ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea d-nei Miroiu Ileana - Lelia in functia de Sef serviciu al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Valenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat  al orasului Vălenii de Munte;
     - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE aprobarea  trecerii din domeniul privat în domeniul public al oraşului Vălenii de Munte a suprafeţei de teren de 1.577 m.p. situat în str.Alexandru Donici, nr.f.n., cu numărul cadastral 24273;
     - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind transmiterea in folosinta gratuita catre A.N.L. a unui teren in vederea construirii de locuinte de serviciu ;
     - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova,  in vederea realizarii obiectivului de investitii de interes local ,,Iluminat public pe bulevardul Nicolae Iorga, str.Stefan cel Mare’’ ;
     - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea hotararii nr.77/31 august 2017 privind  aprobarea asocierii orasului Valenii de Munte cu judetul Prahova, in vederea realizarii ,,Lucrarilor si documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila pentru Scoala cu 10 Sali de clasa Romeo Constantinescu ( Liceul Tehnologic Agromontan) si Colegiul National Nicolae Iorga’’ ;
     - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii tractorului universal 650 M cu remorca ce apartine domeniului privat al  orasului  Valenii de Munte ;
     - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor locale speciale  pentru anul fiscal 2018 ;
     - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor  aflate în stare de insolvabilitate;
     - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.28/30 martie 2017 privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2017;
     - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului orasenesc Valenii de Munte, pe anul 2017;
     - initiator primar Florin Constantin
12. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural al orasului Valenii de Munte, pe anul 2017;
     - initiator primar Florin Constantin
13. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.