Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 27.03.2020

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta ORDINARA (publica), in data de 27.03.2020 ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna aprilie  2020  (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea schimbului unor locuinte atribuite  unor chiriasi cu alte locuinte vacante de aceeasi categorie (comisia nr.3);
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea  cuantumului chiriei pentru apartamentul nr.6 din blocul AC2, situat in orasul Valenii de Munte, bld.Nicolae Iorga, nr.83A si pentru apartamentul nr.7 din blocul B20,  situat in orasul Valenii de Munte, str. Barbu  Stefanescu Delavrancea, nr.1 (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezlipirii în două  loturi a imobilului – teren cu construcţii, ce aparţine domeniului public al oraşului Vălenii de Munte, situat în Bulevardul Nicolae Iorga, nr.10A, cu numărul cadastral 23003 (comisia nr.2 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, a unui spatiu  ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cimitirului din orasul VALENII DE MUNTE  (comisia nr.3) ;
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifului de sortare a deseurilor reciclabile in Depozitul Ecologic din Valenii de Munte (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inchirierii  prin licitatie publica a unui imobil, ce apartine domeniului public al orasului Valenii de Munte,  cu numar cadastral 20469 – C7, situat in orasul Valenii de Munte, str. Brazilor, nr.13 (comisia nr.1 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la hotărârea nr.75/31 august 2017 privind darea în administrare a bunurilor imobile apartinand domeniului public de interes local, in care isi desfasoara activitatea  unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Valenii de Munte, catre institutiile  de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica  din orasul Valenii de Munte (comisia nr.1) ;
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului revizuit 2019 de organizare si functionare  a serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Prahova (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de colectare a deseurilor si imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte sa semneze in numele si pe seama orasului Valenii de Munte actul aditional nr.2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zonele  3- Draganesti, 4-Urlati si 5-Valenii de Munte (comisia nr.1).
- initiator primar Florin Constantin
11. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.