Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 31.07.2020

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta DEINDATA (publica), in data de 31.07.2020 ora 0900, la sediul Centrului Cultural  Nicolae Iorga Valenii de Munte, (sala mare).

1. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna august 2020 (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.77/26 iunie 2020 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orașului Valenii de Munte (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei la hotararea nr.130/27 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul  aparatului de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local  al orasului Valenii de  Munte (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezlipirii in doua loturi a imobilului teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, situat in str. Alexandru Donici, nr.f.n., cu numarul cadastral 24273 (comisia nr.2 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezlipirii in doua loturi a imobilului teren cu constructii, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, situat in fdt. Trandafirului, nr.4, cu numarul cadastral 21441(comisia nr.2 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al orasului Valenii de Munte a constructiei C2 situata in str.I.L.Caragiale, nr.2, cu numarul cadastral 11204-C2 (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31 iulie 2020 ale S.C. SALUBRITATE VALENII DE MUNTE S.R.L. intocmite in vederea dizolvarii si lichidarii simultane, fara numire de lichidator (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE privind imputernicirea primarului orasului Valenii de Munte sa voteze in numele si pe seama orasului Valenii de Munte ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru intreaga arie de operare, pentru S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiesti, judetul Prahova (comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demolarii constructiei C2, cu numarul cadastral 11204 C2,  situata orasul Valenii de Munte, str. I.L.Caragiale, nr.2 (comisia nr.2 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24779, CF 24779 situat in orasul Valenii de Munte, str. 1 Mai, nr.f.n.(comisia nr.1);
      - initiator primar Florin Constantin
Informare privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 - prezinta director executiv Savulescu Mariana;
Informare privind modul de aducere la indeplinire a petitiilor depuse la Primaria orasului Valenii de Munte, in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020 - prezinta director executiv Savulescu Mariana;
Raportul Compartimentului servicii sociale, persoane cu dizabilitati si persoane varstnice, monitorizare asistenti personali - privind activitatea desfasurata de asistentii personali, pe semestrul I al anului 2020 - prezinta director executiv Savulescu Mariana;

Raportul de activitate pe semestrul I al anului 2020, al Compartimentului cabinete medicale scolare - prezinta asistent medical Onoiu Cristina;

11. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.