Proiecte de hotarari

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul orasului Valenii de Munte aduce la cunostinta publica faptul ca au fost initiate urmatoarele proiecte de hotarari care urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al orasului Valenii de Munte.

Proiecte de hotarari supuse aprobarii pentru sedinta din data de: 31.01.2020

ORDINE DE ZI

Se convoaca, Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in sedinta de indata (publica), in data de 31.01.2020 ora 0900, la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, (sala de sedinte).

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de activitate pentru  CULTURA – pe anul 2020 (comisia nr.3);
      - initiator primar Florin Constantin
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de activitate pe linie de protectie civila, pe anul 2020 (comisia nr.2);
      - initiator primar Florin Constantin
3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de gospodarire si infrumusetare  al orasului Valenii de Munte, pe anul 2020 (comisia nr.2);
      - initiator primar Florin Constantin
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de dezvoltare economica, sociala si de mediu  al orasului Valenii de Munte, pe anul 2020 (comisia nr.1, comisia nr.2, comisia nr.3 si comisia nr.4) ;
      - initiator primar Florin Constantin
6. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.2 la hotararea  Consiliului Local nr.10/31 ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluarii managementului pentru  Centrul Cultural Valenii de Munte (comisia nr.3 si comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
7. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotararea nr.190/28 noiembrie 2019 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru celelalte servicii publice si institutii publice de interes local aflate in subordinea Consiliului Local al orasului Valenii de Munte  (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
8. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea Anexei nr.2 la hotararea nr.128/25.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii, normativului de personal  si Regulamentului de organizare si functionare ale  Spitalului orasenesc Valenii de Munte, cu modificarile si completarile ulterioare (comisia nr.4)
      - initiator primar Florin Constantin
9. PROIECT DE HOTARARE privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2020 (comisia nr.4);
      - initiator primar Florin Constantin
10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - RELOCAREA ZONELOR VERZI (SPORT / AGREMENT SI PERDELE DE PROTECTIE) CU MENTINEREA SUPRAFETEI ACESTORA SI CU SCHIMBAREA DESTINATIEI TERENULUI ÎN CADRUL PARCELEI NC 23608 (S=115899 mp) PENTRU AMPLASARE HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI ANEXE ÎN INCINTA FABRICII DE BĂUTURI RĂCORITOARE in ORAS Valenii de Munte, nr. cadastral 23608, tarla 8,32, lot str. Cuza Voda (DJ102B), parcelele 217/4, 217/5, 220/2, 219/1, 220/1 (comisia nr.2);
      - initiator primar Florin Constantin
11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea schimbului unei locuinte pentru tineri, destinate inchirierii prin A.N.L., cu locuinta vacanta de aceeasi categorie (comisia nr.3);
      - initiator primar Florin Constantin
A. Raportul privind activitatea desfasurata in anul 2019 de catre S.P.C.L.E P. Valenii de Munte, – prezinta inlocuitor sef  serviciu –  Nita Cheti;
   
B.  Raport privind activitatea desfasurata de catre Centrul Cultural al orasului Valenii de Munte  pe anul 2019, prezinta manager Ene Florina;
   
C. Raport privind activitatea desfasurata  in anul 2019 de catre Politia locala a orasului Valenii de Munte, prezinta inspector Tanase Gheorghe ;
    
D. Raport privind activitatea desfasurata de catre dispensarul medical scolar – pe semestrul II al anului 2019 - prezinta dr.Constantinescu Anda;
    
E. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali, pe semestrul II al anului 2019 – prezinta inspector Porcica Dumitru;
     
F. Raport privind activitatea desfasurata de compartimentul de mediu pe anul 2019 – prezinta inspector Tanase Gheorghe;
    
G. Informare  privind modul de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, in perioada 01 iulie 2019 – 31 decembrie 2019 – prezinta director executiv D.A.S. - Savulescu Mariana;
     
H. Informare privind solutionarea petitiilor depuse la Primaria orasului Valenii de Munte, in perioada 01 iulie 2019 – 31 decembrie 2019 - prezinta director executiv D.A.S. - Savulescu Mariana;
    
12. Intrebari, raspunsuri, interpelari, diverse.